BULATS (การแนะนำ) ฟรีตัวอย่างข้อสอบและวีดีโอสาธิต BULATS ข้อสอบที่ไม่เหมือนใคร
ข้อสอบทักษะการพูดและการเขียนของBULATS ผลสอบที่น่าเชื่อถือ คำถามที่พบบ่อยของ BULATS
 
 

Frequently Asked Questions (FAQs)

 

 


BULATS คืออะไร ?

BULATS ย่อมาจาก Business Language Testing Service ศูนย์ทดสอบภาษาอังกฤษธุรกิจ มีบริการข้อสอบ ถึง 4 ภาษาคือ อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน และสเปน การสอบด้วยคอมพิวเตอร์ระบบปรับเปลี่ยนคำถามด้วยตัวเองนี้ จะประกอบไปด้วยคำถามของทักษะด้านการฟังและการอ่าน รวมทั้งความรู้ด้านภาษาอังกฤษทั่วไป ส่วนทักษะด้านการเขียนและการพูดจะแยกสอบต่างหาก

[top]

การสอบด้วยคอมพิวเตอร์ระบบปรับเปลี่ยนคำถามได้ด้วยตัวเองคืออะไร?

การสอบด้วยคอมพิวเตอร์ระบบปรับเปลี่ยนคำถามด้วยตัวเอง (Computer-Adaptive Test) เป็นระบบที่ชาญฉลาด โดยคำถามจะถูกเลือกในระหว่างการทำข้อสอบ คำถามข้อต่อไปจะขึ้นอยู่กับคำตอบก่อนหน้านั้นว่าถูกต้องหรือไม่ คำถามจะไม่ได้ถูกจัดเรียงตามลำดับไว้แล้ว

คำถามข้อถัดไปจะถูกเลือกโดยการประเมินผลจากระบบคอมพิวเตอร์จากการตอบคำถามในขณะนั้น หากตอบคำถามถูก ระบบจะเลือกคำถามข้อต่อไปและปรับระดับความยากของคำถามขึ้นที่ละนิด หรือหากตอบคำถามผิด ระบบจะเลือกคำถามข้อต่อไปและปรับระดับความง่ายของคำถามลง และจะปรับให้ง่ายลงไปเรื่อยๆ จนกว่าจะตอบถูกอีกครั้ง

หรืออีกทางหนึ่ง คำถามจะถูกปรับระดับความยาก หรือ ง่าย ไปจนกว่าระบบจะสามารถวัดระดับของผู้สอบได้อย่างแท้จริง และ เชื่อถือได้

ตัวอย่างเช่น หากภาษาอังกฤษของคุณอยู่ประมาณระดับ A1 หลังจากตอบคำถามสองสามข้อแรกแล้ว คุณจะได้รับคำถามที่อยู่ในระดับ A1 เป็นหลัก ในทางตรงกันข้าม หากเจ้าของภาษาเป็นผู้มานั่งสอบเอง คำถามจะเพิ่มระดับความยากไปสู่ระดับ C2 อย่างรวดเร็ว

การสอบด้วยคอมพิวเตอร์ระบบปรับเปลี่ยนคำถามด้วยตัวเองของ BULATS จะไม่คำนึงว่าผู้เข้าสอบจะตอบคำถามถูกหรือผิดกี่ข้อ เหมือนกับการตรวจเลือดหรือวัดสายตา การสอบจะวินิจฉัยไปตามความเป็นจริงและมุ่งไปที่ระดับภาษาอังกฤษที่แท้จริงของผู้เข้าสอบแต่ละคน

คอมพิวเตอร์ระบบปรับเปลี่ยนคำถามด้วยตัวเองสามารถทำให้การสอบสั้นลง 50 เปอร์เซ็นต์แต่ยังคงรักษาระดับความแม่นยำ สูงกว่าการสอบแบบเก่าที่มีคำถามตายตัว ผู้เข้าสอบไม่ต้องเสียเวลาตอบคำถามทุกข้อที่ยากหรือง่ายเกินไป นอกจากนี้ การสอบด้วยคอมพิวเตอร์ทำให้ศูนย์สอบประหยัดเวลาและลดค่าใช้จ่ายในส่วนของกรรมการสอบอย่างเห็นได้ชัด

การสอบด้วยคอมพิวเตอร์ระบบปรับเปลี่ยนคำถามด้วยตัวเองของ BULATS จะมีคำถามประมาณ 45-50 ข้อ ซึ่งได้คัดเลือกมาจากคลังข้อสอบซึ่งมีมากกว่า 10,000 ข้อ รวมทั้งข้อสอบทักษะด้านการฟัง ข้อสอบแต่ละข้อของ BULATS จะมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว

การสอบด้วยคอมพิวเตอร์ระบบปรับเปลี่ยนคำถามด้วยตัวเองของ BULATS เป็นการสอบวัดระดับการใช้ภาษาอังกฤษที่มีความแม่นยำถูกต้องมากที่สุดในปัจจุบัน

[top]

การสอบด้วยคอมพิวเตอร์ระบบปรับเปลี่ยนคำถามได้ด้วยตัวเอง มีด้วยกันกี่ข้อ?

การสอบด้วยคอมพิวเตอร์ระบบปรับเปลี่ยนคำถามด้วยตัวเองของ BULATS จะมีคำถามประมาณ 45-50 ข้อ ซึ่งคัดเลือกมาจากคลังข้อสอบที่มีมากกว่า 10,000 คำถามรวมทั้งข้อสอบทักษะด้านการฟัง

ระบบสามารถเลือกคำถามจาก ระดับ Beginner ถึง Advanced หมายความว่า ทุกคนสามารถสอบกับ BULATS และได้รับการวัดระดับความสามารถด้านภาษาที่ถูกต้องแม่นยำตามระดับภาษาของตนเอง

ซึ่งหมายความว่าในการสอบ BULATS สองครั้งจะได้ข้อสอบที่ไม่เหมือนกัน

[top] 

ความถูกต้องแม่นยำของ BULATS Test คืออะไร?

หัวใจสำคัญของ BULATS มีสองประการ คือ ความถูกต้อง และความน่าเชื่อถือ

ความถูกต้องจะสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ของการสอบ เช่น การสอบสามารถบ่งชี้ถึงความสามารถของผู้เข้าสอบหรือไม่  การทำข้อสอบได้หมายถึงความสามารถในการใช้ภาษาในโลกแห่งความเป็นจริงหรือไม่

BULATS จะใช้สถานการณ์ในการทำงานจริงๆ เพื่อทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในโลกธุรกิจของผู้เข้าสอบ

BULATS Test จะทดสอบว่าคุณสามารถใช้ภาษาได้ดีหรือไม่ ไม่ใช่ว่าคุณรู้ภาษามากน้อยเพียงใด

ความน่าเชื่อถือ จะสัมพันธ์กับความแม่นยำในการวัดผล เช่น ผู้เข้าสอบจะได้รับคำถามที่มีอยู่แล้วเหมือนๆกัน แล้ว นำมาถามซ้ำหรือไม่? เราจะหวังว่าผู้สอบจะได้คะแนนเท่ากันในการสอบสองครั้งในข้อสอบชนิดเดียวกัน หรือ ในการสอบกับเครื่องคอมพิวเตอร์ตามมาตรฐานทั่วไป

ความน่าเชื่อถือของข้อสอบ BULATS จะอยู่ที่ 94 % ซึ่งนับว่าสูงมาก ซึ่งมีการนำสูตรความน่าเชื่อถือของ Rasch มาใช้ในการคำนวณ

การสอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของ BULATS คือข้อสอบที่มีระบบการปรับเปลี่ยนคำถามได้ด้วยตัวเอง และ ระบบถูกรองรับโดยนำวิธีการรักษาความปลอดภัย และ การเข้ารหัสของฐานข้อสอบขนาดใหญ่มาใช้ จะมีคำถามมากกว่า  10,000 ข้อ โดยข้อสอบแต่ละข้อจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และ ผู้เข้าสอบแต่ละคนจะได้คำถามที่ไม่เหมือนกัน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์จะเลือกคำถามข้อต่อไปโดยขึ้นอยู่กับคำตอบก่อนหน้าของผู้เข้าสอบ ผู้เข้าสอบจะได้คำถามที่มีความยากในระดับที่เหมาะสม โปรแกรมคอมพิวเตอร์จะประเมินความสามารถของผู้เข้าสอบได้แม่นยำกว่าข้อสอบแบบเก่ากับคำถามเดิมๆ

[top]

มีการใช้สำเนียงใดในการสอบทักษะการฟัง?

สำเนียงที่ใช้มีความหลากหลายทั้งสำเนียงอังกฤษและอเมริกัน มีบ้างเป็นครั้งคราวที่จะใช้สำเนียงของคนที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาแต่มีทักษะการพูดที่ยอดเยี่ยม 

[top]

BULATS มีบริการสอบภาษาอะไรบ้าง และ มีวิธีในการคิดคะแนนรวมอย่างไร?

BULATS มีบริการจัดสอบเป็นภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส สเปน และเยอรมัน คะแนนรวมของ BULATS จะไม่ใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ยของคะแนนทั้งสองทักษะแล้วเอามารวมกัน โปรแกรมคอมพิวเตอร์จะใช้ตารางในการคำนวณหาคะแนนรวม ซึ่งการวัดความสามารถใน 2 ทักษะจะแตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น หากการฟังได้ 50 คะแนนในขณะที่การอ่าน และความรู้ทั่วไปได้ 60 คะแนน ก็ไม่จำเป็นที่ผลสอบรวมจะต้องเป็น 55 คะแนนเสมอไป

 [top]

การเตรียมตัวก่อนสอบมีประโยชน์อย่างไรในการพัฒนาความสามารถด้านภาษาของนักเรียน?

ข้อสอบ BULATS ในส่วนของทักษะการอ่านและการฟังไม่ใช่การสอบเพื่อธุรกิจเท่านั้น แต่ต้องนำไปใช้งานได้จริง ดังนั้นการเตรียมตัวก่อนสอบจึงมีประโยชน์ แม้แต่กับคนที่ไม่ได้เข้าสอบ อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ที่ไม่ได้เตรียมตัวก่อนสอบสามารถดูคำอธิบายและตัวอย่างข้อสอบได้ที่นี่ 

 [top]

BULATS tests สามารถเชื่อมโยงกับข้อสอบภาษาของที่อื่นอย่างไรบ้าง?

ความสัมพันธ์ระหว่างข้อสอบ BULATS และ ข้อสอบภาษาของที่อื่น

BULATS จะเชื่อมโยงกับโครงสร้างระดับภาษาของมหาวิทยาลัย Cambridge ESOL ซึ่งเป็นที่รู้จักและยอมรับไปทั่วโลก

Cambridge ESOL เป็นสมาชิกของสมาคมการทดสอบภาษาของยุโรป (The Association of Language Testers in Europe – ALTE) ประกอบด้วย 18 สถาบันที่เป็นสมาชิกซึ่งทำการสอบภาษาของตนเป็นภาษาต่างประเทศ ปัจจุบันนี้มี 15 ภาษาที่ใช้อยู่

เนื่องจากข้องสอบ BULATS เป็นส่วนหนึ่งของ Cambridge ESOL ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับ 5 ระดับความเชี่ยวชาญในกรอบตาราง ALTE และ ตารางความสามารถด้านภาษาของสหภาพยุโรป ระดับภาษาเหล่านี้จะมีพื้นฐานมาจากประเทศในสมาชิกยุโรป และ ทำให้เป็นมาตรฐานนานาชาติ และ ใช้เทียบกับทุกภาษาทั่วโลก ตามเอกสารที่แนบมานี้จะแสดงให้เห็นว่าการสอบภาษาอื่นๆเชื่อมโยงกับกรอบของ ALTE อย่างไร

 ความเชื่อมโยงเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไร

 • ตารางภาษาของ ALTE ได้ถูกกำหนดให้เป็นตัวแทนของภาษาต่างๆ ในทุกระดับภาษา
 • ตารางมาตรฐานที่ถูกกำหนดขึ้นมานี้จะใช้นำไปเปรียบเทียบกับภาษาต่างๆ 

 • เป็นข้อสอบมาตรฐานเฉพาะกับภาษาต่างๆ

สำหรับข้อสอบทุกภาษาของ BULATS จะถูกเชื่อมโยงกับ ตาราง ALTE โดยผ่านวิธีการสอบในหลายรูปแบบ และทำการวิเคราะห์ผลสอบ วิธีสอบรูปแบบใหม่นี้ใช้ในการวัดความยากของคำถามในแต่ละข้อเพื่อให้ได้ตามมาตรฐานที่ทำการวิจัยอย่างครอบคลุมกับผู้เข้าสอบมากกว่า 1,000 ราย ในแต่ละเชื้อชาติ และ แต่ละระดับภาษา

สำหรับการสอบทักษะด้านการพูดและการเขียนนั้น ในทุกระดับภาษาจะถูกกำหนดตามมาตรฐานของข้อสอบที่อยู่ในฐานข้อมูลที่ได้ทำการพัฒนาจากประสบการณ์ในการจัดสอบมาเป็นเวลาหลายปี  

  [top]

ทำไมบริษัทต่างๆ จึงไม่ควรใช้ข้อสอบภาษาอังกฤษของโรงเรียนสอนภาษาในท้องถิ่น?

สำหรับการสอบทักษะด้านการพูดและการเขียนนั้น ในทุกระดับภาษาจะถูกกำหนดตามมาตรฐานของข้อสอบที่อยู่ในฐานข้อมูลที่ได้ทำการพัฒนาจากประสบการณ์ในการจัดสอบมาเป็นเวลาหลายปี     

 • การจัดสอบภาษาที่น่าเชื่อถือนั้นถือเป็นความชำนาญเฉพาะด้าน การใช้ข้อสอบที่จัดโดยโรงเรียนหรือที่ปรึกษาด้านภาษา ผู้ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการสอนแต่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญในการจัดการสอบนั้น จะทำให้คุณภาพของคะแนนการสอบลดน้อยลง เนื่องจากประสิทธิภาพของคำถาม เช่น คำถามที่มีคำตอบมากกว่าหนึ่งข้อ หรือคำถามที่มีคำตอบที่ไม่ถูกต้องชัดเจน คำถามที่ขึ้นอยู่กับคำศัพท์ หรือ ความรู้ด้านวัฒนธรรมมากกว่าทักษะด้านภาษาที่เหมาะสม คำถามที่เน้นไปที่ทักษะภาษาเพียงเล็กน้อยมากกว่าเน้นไปที่หลักในการใช้ภาษา หรือคำถามที่สามารถเดาคำตอบได้โดยที่ไม่ได้เข้าใจในคำถาม หรือ การพิมพ์และการใช้ภาษาที่ผิดๆ เป็นต้น
 • โรงเรียนสอนภาษาหรือที่ปรึกษาไม่ได้อยู่ในฐานะที่จำเป็นต้องทำการวิจัย และ กำหนดคะแนนเพื่อรองรับผลสอบ หมายความว่าไม่มีความมั่นใจในรากฐานของคะแนนใดๆ ที่จะบอกถึงความสามารถของระดับภาษาได้อย่างชัดเจน
 • BULATS เป็นข้อสอบที่มีมาตรฐานที่แน่นอนด้านความสามารถของระดับภาษา และ ด้วยคุณสมบัตินี้จึงทำให้นำไปใช้เทียบตารางความสามารถกับผู้นำด้านการจัดสอบในยุโรป
 • โรงเรียนสอนภาษาหรือที่ปรึกษาไม่สามารถพิสูจน์ถึงผลคะแนนสอบได้อย่างที่ BULATS ทำ หรือส่วนใหญ่แล้วไม่สามารถพิสูจน์ได้เลย
 • โรงเรียนสอนภาษาหรือที่ปรึกษาไม่สามารถวัดความยากของแต่ละคำถามของข้อสอบได้จริง ดังนั้นจึงไม่อยู่ในฐานะที่จะพิสูจน์ถึงความซับซ้อนของข้อสอบของพวกเขากับตาราง ALTE หรือ ตารางมาตรฐานภาษาของสหภาพยุโรปได้
 • BULATS สามารถจัดมาตรฐานการสอบได้ทั้งภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน และสเปน
 • BULATS จะแยกต่างหากจากการฝึกอบรม หรือ ข้อเสนอใดๆ ดังนั้นบริษัทต่างๆ จึงมั่นใจได้ว่าผลสอบที่ออกโดย BULATS นั้น ไม่ได้มีอิทธิพลต่อความสนใจในการฝึกอบรมอื่นๆ เช่น จำเป็นต้องแสดงถึงความคืบหน้าของหลักสูตรที่ฝึกอบรมอยู่ หรือ ความจำเป็นที่ต้องการเรียนเพิ่มเติมในหลักสูตรต่อไป เป็นต้น

[top] 

BULATS Test ประกอบไปด้วยการสอบกับคอมพิวเตอร์(Adaptive Test) ในทักษะการอ่าน และ ฟัง ส่วนการพูด และ เขียน จะแยกต่างหาก ดังนั้น จำเป็นหรือไม่ที่จะต้องสอบทั้งหมดในวันเดียวกัน?

BULATS เสนอทางเลือกที่มีความยืดหยุ่นสูงให้กับองค์กรต่างๆ ในการประเมินภาษาของพนักงาน พนักงานฝึกหัด หรือ ผู้สมัครงานในตำแหน่งงานต่างๆ โดยจะเลือกสอบกับคอมพิวเตอร์ระบบปรับเปลี่ยนคำถามด้วยตัวเองอย่างเดียว หรือ สอบทั้งสามอย่างก็ได้ ซึ่งสามารถทำการสอบในวันเดียวกัน หรือ สามวันก็ได้ ลูกค้าสามารถเลือกวิธีที่เห็นว่าดีที่สุด อย่างไรก็ตาม ตัวแทนของ BULATS จะให้คำแนะนำที่เหมาะสม และ ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

ยกเว้นกรณีออกหนังสือรับรอง เนื่องจากต้องการให้ผลการสอบแต่ละส่วนที่ได้มีความปลอดภัยตามความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ตัวแทนทั่วโลกของส

[top]

จำเป็นหรือไม่ที่ผู้เข้าสอบต้องเข้าใจคำศัพท์ทุกคำในการสอบทักษะการฟัง?

ไม่จำเป็นเลย เพียงแต่เลือกคำตอบจากข้อมูลที่ได้รับในข้อสอบเท่านั้น

 [top]

เป็นไปได้อย่างไรที่ผู้เข้าสอบได้ศูนย์คะแนนในทักษะการฟัง แต่กลับได้คะแนนในทักษะการอ่าน และ ความรู้ด้านภาษาอังกฤษทั่วไปสูงกว่า?

น้อยมากที่ผู้สอบจะได้ศูนย์คะแนนในการสอบทักษะด้านการฟัง ถึงแม่ว่าจะตอบคำถามด้วยการเดาในบางข้อ ซึ่งอย่างน้อยก็อาจจะมีบ้างที่เดาถูก การที่ผู้สอบจะได้ศูนย์คะแนนนั้นมาจากการไม่ตอบคำถามแล้วข้ามไปข้อถัดไปเลย หรือ ทำข้อสอบไม่เสร็จในระยะเวลา 75 นาที (ในกรณีที่มีการกำหนดเวลาสอบไว้) เนื่องจากเป็นการสอบกับคอมพิวเตอร์ระบบปรับเปลี่ยนคำถามได้ด้วยตัวเอง หากผู้เข้าสอบเลือกที่จะไม่ตอบคำถามหรือตอบคำถามได้ไม่มากพอ ระบบก็ไม่สามารถคำนวณความสามารถที่แท้จริงของทักษะนั้นๆ ได้

ข้อควรทำเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าว:

 1. ต้องมั่นใจว่าผู้เข้าสอบทุกคนรู้ตัวว่าต้องตอบคำถามทุกข้อลงในข้อสอบ
 2. ต้องมั่นใจว่าผู้เข้าสอบต้องทำข้อสอบให้เสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้(หากมีการกำหนดเวลาสอบในโหมดควบคุมสอบ)  

[top]

ควรมีการจำกัดเวลาในการสอบกับคอมพิวเตอร์ระบบปรับเปลี่ยนคำถามด้วยตัวเองหรือไม่?

ความยาวของข้อสอบแต่ละข้อจะแตกต่างกันเนื่องจากระบบการปรับเปลี่ยนคำถามของข้อสอบ ถึงแม้ว่าควรจะคำนึงถึงระยะเวลาในการทำข้อสอบให้เสร็จภายใน 45-70 นาที และไม่ควรทำข้อสอบเสร็จก่อน 40 นาที

  [top]

ทำไมการรายงานผลสอบที่ได้มาตรฐานของยุโรปจึงมีความสำคัญ?

มีบริษัทมากมายที่เป็นหุ้นส่วนของบริษัทในต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นผลที่มาจากการควบรวมกิจการ การซื้อต่อกิจการ การลงทุนร่วมกัน สายใยห่วงโซ่ตัวแทนจำหน่ายสินค้า หรือ สัมพันธภาพด้านการค้าอื่นๆ การสื่อสารเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน และเป็นสิ่งสำคัญในการใช้ระดับภาษาที่ได้มาตรฐานเดียวกันกับหุ้นส่วนระหว่างประเทศ สิ่งที่บริษัทเหล่านี้ต้องการในตอนนี้ก็คือ มาตรฐานเดียวกันที่จะใช้บอกถึงความสามารถในการใช้ภาษาในระดับต่างๆ และสามารถนำไปใช้กับภาษาอื่นๆ ที่เป็นภาษาสำคัญๆ ได้

บริษัทส่วนใหญ่ไม่มีเวลาหรือมีผู้เชี่ยวชาญในการสร้างกรอบมาตรฐานความสามารถด้านภาษาเป็นของตนเอง และเป็นที่แน่นอนว่า เป็นการยากมากที่จะพบว่ามาตรฐานของพวกเขา จะสามารถนำไปใช้ร่วมกับบริษัทคู่ค้าอื่นๆ ได้ สิ่งที่บริษัทจำเป็นต้องทำก็คือ วิจัยกรอบแต่ละระดับความสามารถด้านภาษาให้เข้ากันได้ และ เป็นที่ยอมรับในทุกองค์กรทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นภาษา หรือ ทักษะใดก็ตาม

สถาบัน ALTE (the Association of Language Testers in Europe)มีประสบการณ์ในการสร้างกรอบมาตรฐานมาเป็นเวลาหลายปี เช่น สร้างกรอบมาตรฐานของทุกภาษาในสหภาพยุโรป ไม่มีกรอบใดๆ ในโลกที่มีข้อมูลที่ละเอียด และ ครอบคลุมเหมือนกับ ALTE อีกแล้ว ยกตัวอย่างเช่น บริษัทข้ามชาติต่างๆในฝรั่งเศส สามารถนำกรอบมาตรฐานด้านภาษาเดียวกันนี้ไปใช้กับพนักงานที่จะมาทำงานในสำนักงานใหญ่ และต้องพูดภาษาฝรั่งเศส สำหรับพนักงานที่ทำงานในสาขาธุรกิจระหว่างประเทศที่ต้องพูดภาษาอังกฤษ และ สำหรับพนักงานที่ต้องติดต่อสื่อสารกับผู้จัดหาสินค้าชาวอาเจนติน่าที่ต้องพูดภาษาสเปนเป็นประจำ เป็นต้น กรอบมาตรฐานด้านภาษาของ ALTE ในปัจจุบันได้เชื่อมโยงกับระดับภาษาของสภายุโรป ซึ่งได้แพร่หลายอย่างกว้างขวางในทวีปยุโรปและในประเทศสมาชิกอื่นๆ

BULATS จึงเป็นเพียงระบบเดียวในโลกที่สามารถให้มาตรฐานเดียวกันทั้งในทางปฏิบัติ และ ความน่าเชื่อถือได้

 [top]

เนื้อหาสาระที่ใช้ในการสอบ?

เนื้อหาทั้งหมดจะถูกปรับมาจากสถานการณ์ทางธุรกิจที่เกิดขึ้นจริง เช่น บทความจากนิตยสาร สิ่งตีพิมพ์ของบริษัท จดหมายธุรกิจ การนำเสนองาน การอภิปราย เป็นต้น เทปบันทึกเสียงในทักษะการฟังเกือบทั้งหมด จะมีเสียงของผู้สนทนาหนึ่งหรือสองคน

  [top]

ผลสอบที่มีความน่าเชื่่อถือเป็นอย่างไร?

การคำนวณความน่าเชื่อถือของข้อสอบทำให้ทราบถึงผลต่างของระดับคะแนนต่างๆที่สอบได้อย่างแท้จริง ไม่ใช่ได้มาจากความน่าจะเป็น การประมาณค่าส่วนใหญ่ของข้อสอบประเภทนี้คือ หาค่าอัลฟา ที่มีค่าระหว่าง 0-1 ซึ่งถ้าค่าที่ได้ออกมาใกล้เคียงกับเลข 1 ถือว่ามีความน่าเชื่อถือสูง ข้อสอบของ BULATS มีค่าอัลฟาสูงกว่า 0.9 ซึ่งค่าความน่าเชื่อถือของข้อสอบตัวนี้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับ

โอกาสที่จะคำนวณผิดพลาด

สำหรับ BULATS ผู้สอบสามารถมั่นใจได้ว่าผลสอบที่อยู่ในระดับ 3 จะแตกต่างกับ ระดับ 5 อย่างชัดเจน ถ้าระดับผลสอบออกมาใกล้เคียงกัน เช่น ระดับ 3 กับ 4  จะมีความคลาดเคลื่อนในการตัดรอบคะแนน การวัดค่ามาตรฐานความผิดพลาดของข้อสอบ BULATS จะอยู่ที่ 4 คะแนนจากผลของการสอบในภาพรวม (0-100 คะแนน) เราขอแนะนำว่า หากลูกค้าจะยึดคะแนนในการสอบที่ได้เป็นหลัก ควรลบ 5 คะแนนของความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นในการสอบของแต่ละทักษะก่อนนำไปคิดคะแนนรวม  

เพื่อเพิ่มความมั่นใจของผู้สอบ ยิ่งมีข้อพิสูจน์ถึงความสามารถในการใช้ภาษาของผู้สอบได้มากเท่าไหร่ ผู้สอบก็จะสามารถนำทักษะที่ได้ไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นเท่านั้น ได้มีการแบ่งแยกคะแนนอย่างเหมาะสมเป็นพิเศษระหว่างคะแนนสูงสุดของระดับ 3 ถึง 5 ระดับคะแนนเหล่านี้จะชี้ให้เห็นถึงจุดแข็ง และ จุดอ่อนในแต่ละทักษะที่อยู่ในแต่ละระดับภาษาที่สอบได้

คะแนนในแต่ละทักษะ

คะแนนในแต่ละทักษะจะมีความแม่นยำน้อยกว่าคะแนนรวม เราขอแนะนำให้เอาคะแนนของทักษะที่ได้มาหักออก 5 คะแนน หรืออีกทางหนึ่งก็คือ ผลต่าง 5 คะแนนก็คือค่าของความไม่แน่นอนในการสอบนั่นเอง

 [top]

ผลสอบที่ดีคืออะไร? 

BULATS จะให้ข้อมูลที่จะอธิบายถึงความสามารถในการใช้ภาษากับผู้สอบที่สอบได้ในแต่ละระดับ ซึ่งข้อมูลนี้ไม่ได้บอกว่าดีหรือไม่ดี เนื่องจากผู้สอบจะถูกจัดให้อยู่ในกรอบมาตรฐานภาษา 5 ระดับ และคำอธิบายความหมายของแต่ละระดับจะอยู่ใน Can-Dos Statements ที่จัดส่งให้กับลูกค้า

[top]

Can-Dos'ถูกนำไปเชื่อมโยงกับผลสอบ และ จะทำการพิสูจน์ได้อย่างไรว่าผู้ที่สอบได้ในระดับ 3 ของ BULATS จะสามารถทำงานได้เหมือนกับผู้ที่ใช้ข้อสอบของ First Certificate in English (FCE) เป็นต้น?

การรายงานความสามารถด้านภาษาของ ‘Can-Dos’ เป็นของ Main Suite examination and deducing ซึ่งเป็นผู้นำข้อสอบมาวิเคราะห์ และเปรียบเทียบทักษะภาษาที่ใช้ในชีวิตจริงกับทักษะภาษาที่สอบได้ในแต่ละระดับเป็นรายแรก

จากผลการวิจัยมากมาย Cambridge ESOLได้จัดทำตารางมาตรฐานความสามารถด้านภาษาทั่วไป ที่ใช้ได้กับทุกความสามารถด้านภาษาที่สามารถวัดได้

แต่เดิมมีข้อสมมุติฐานว่า ถึงแม้ว่าทักษะใดทักษะหนึ่งของผู้สอบมีความแตกต่างกันมาก ก็สามารถนำคะแนนความสามารถรวมมาสรุปเป็นคะแนนเดียวกันได้ ผู้สอบสองคนอาจจะได้คะแนนความสามารถรวมเท่ากัน ถึงแม้ว่าคนหนึ่งพูดเก่งกว่า ในคณะที่อีกคนเข้าใจข้อสอบในทักษะการอ่านมากกว่า

มันเป็นไปได้ที่จะดูถึงความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนที่ผู้สอบได้รับในแต่ละทักษะ และ คะแนนรวม จากการวิเคราะห์จะพบว่าในข้อสอบบางประเภทจะมีความสัมพันธ์กับความสามารถโดยภาพรวมสูง หากเป็นไปได้ ก็ควรที่จะสอบทุกทักษะ แต่ถ้าทำไม่ได้ ก็ควรสอบกับทักษะที่มีความสัมพันธ์กับความสามารถโดยภาพรวมมากที่สุด 

[top]

จำนวนชั่วโมงสอนที่จำเป็นต่อการเลื่อนระดับการใช้ภาษาของ ALTE?

เป็นไปไม่ได้ที่จะสามารถตอบคำถามได้อย่างชัดเจน เพราะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง อาทิเช่น

 • การสอนที่มีความเข้มข้น (100 ชั่วโมงที่สอนต่อเนื่องอาจจะมีคุณภาพน้อยกว่า 100 ชั่วโมงที่สอนในเวลาว่าง)
 • โอกาสในการฝึกฝนนอกห้องเรียน (โดยเฉพาะผู้ฝึกอบรมที่อยู่ในประเทศ หรือ ในบริษัทที่มุ่งเน้นไปที่ทักษะด้านการพูด แต่ก็มีปัญหาอื่นๆ อีกเช่น เวลาที่จะเข้าไปเรียนที่ศูนย์สอนภาษา หรือ ปริมาณของการบ้าน เป็นต้น)
 • คุณภาพของการสอน
 • แรงจูงใจ และ ความสามารถของผู้เรียนเอง
 • ระดับที่เริ่มเรียน พัฒนาการของผู้เรียนในระดับ Beginner จะเร็วกว่าระดับ Advanced

จากแนวทางคร่าวๆ นี้ สภาแห่งยุโรปมีความเห็นว่าจำนวนชั่วโมงเรียนเฉลี่ยในการเลื่อน 1 ระดับภาษา รวมทั้งการฝึกฝนด้วยตนเอง ของผู้เรียนควรจะอยู่ที่ 180-200 ชั่วโมง สำหรับพนักงานประจำควรจะเรียน 3 ชั่วโมงต่อครั้ง และ ทำการบ้าน 1หรือ2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ก็อาจจะใช้เวลาประมาณ 1 ปีในการเลื่อน 1 ระดับภาษา ALTE ได้เช่นกัน

[top] 

 การที่จะทำข้อสอบได้จำเป็นต้องมีภาษาอังกฤษอยู่ที่ระดับใด?

แนวคำถามในข้อสอบระบบปรับเปลี่ยนคำถามด้วยตัวเองจะเตรียมไว้สำหรับทุกระดับ โดยทั่วไป คำถามของทักษะด้านการอ่าน และ ความรู้ด้านภาษาในส่วนที่ 2 ของการสอบจะเริ่มยากขึ้น คอมพิวเตอร์จะปรับ และ เลือกคำถามที่เหมาะสมในระบบจากการตอบคำถามของผู้สอบในข้อที่ผ่านมา จะไม่มีเครื่องหมายว่าสอบผ่าน แต่ผู้สอบจะถูกจัดให้อยู่ในระดับใดใน 6 ระดับภาษาขึ้นอยู่กับคะแนนที่สอบได้ 

[top]

ระดับภาษาใดที่ผู้บริหารจำเป็นต้องมีในการทำงานร่วมกับชาวต่างชาติ โดยเฉพาะทักษะด้านการพูด?

สำหรับคำแนะนำทั่วไป และ ข้อสันนิษฐาน เห็นว่าผู้บริหารจำเป็นต้องมีทักษะภาษาในระดับที่เหมาะสมกับตำแหน่งงาน ซึ่งเราเห็นว่าควรจะอยู่ในระดับ 3 หรือ สูงกว่านั้น โดยเฉพาะ ขั้นต่ำควรอยู่ในระดับ 4 ซึ่งน่าจะต้องมีทักษะการพูดที่ดีเลยทีเดียว แม้ว่าอาจจะไม่ต้องใช้ทักษะการเขียนมากเท่าไหร่ก็ตาม ตัวอย่างเช่น ผู้จัดการบางบริษัทมีความจำเป็นในการเขียนอีเมล์สั้นๆ เท่านั้น

อย่างไรก็ตาม คำตอบที่ถูกต้องกว่านี้ ควรจะขึ้นอยู่กับงานที่เกี่ยวข้อง และ หน้าที่ ความรับผิดชอบที่ผู้บริหารได้รับ ตัวอย่างเช่น ประเภทของลักษณะงานที่ต้องการระดับภาษาที่แตกต่างกัน

 • ต้องทำงานที่เกี่ยวข้องกับการร้องขอข้อมูลและเอกสาร
 • ต้องให้การบริการลูกค้า
 • ต้องมีส่วนร่วมในการประชุม และ สัมมนา
 • สามารถทำงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายได้ (เข้าใจวีดีโอ และ ภาพประกอบต่างๆ)
 • ต้องมีการนำเสนองาน
 • ต้องเข้าใจข้อความในอีเมล์ และ สามารถตอบกลับได้
 • ต้องเขียนและส่งจดหายทางแฟกซ์ได้
 • ต้องเข้าใจรายงาน และ บันทึกต่างๆ
 • ต้องเข้าใจคำประกาศต่างๆและคำแนะนำ
 • ต้องรับฝากข้อความทางโทรศัพท์
 • ต้องโทรศัพท์หาลูกค้า
 • ต้องเดินทางและจองห้องพักโรงแรม

หากข้อมูลการทำงานและความรับผิดชอบของผู้บริหารมีความละเอียดมากกว่านี้ ก็จะสามารถให้คำตอบที่เป็นประโยชน์ และ ชัดเจนมากขึ้น

[top]

 ผู้เข้าสอบจำเป็นต้องรอเวลาในการสอบใหม่หรือไม่ ถ้าใช่ ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น?

BULATS ไม่ได้มีการกำหนดเวลาในการสอบใหม่ของผู้สอบไว้อย่างเป็นทางการ อย่างไรก็ตาม เราขอแนะนำว่าลูกค้าที่สอบไปแล้วไม่ควรสมัครสอบอีกครั้งจนกว่าจะได้เรียนภาษาอย่างน้อย 100 ชั่วโมง ในช่วงเวลามากกว่า 3 เดือน ถ้าผู้สอบลงสอบใหม่หลังจากเพิ่งสอบไปไม่นาน อาจจะได้คะแนนเหมือนเดิม หรือ ต่ำกว่าเดิมก็ได้

ในบางครั้ง ผู้สอบขอสอบใหม่เพราะรู้สึกว่าน่าจะทำข้อสอบได้ไม่ดีในครั้งแรก อันเนื่องมาจาก ไม่สบาย หรือ เข้าใจคำถามผิด หรือ เหตุผลอื่นๆก็ตาม แล้วแต่สถานการณ์ที่ไม่เหมือนกัน เนื่องจากการขอสอบใหม่ครั้งที่สองนี้ไม่ได้ทำให้คะแนนสูงขึ้นได้ เพียงช่วงเวลาสั้นๆ ดังนั้น เราจะไม่แนะนำให้ตัวแทน หรือ ลูกค้าของเราใช้ทางเลือกนี้กับผู้สอบ  

[top]

BULATS เป็นที่ยอมรับในะดับสากลหรือไม่?

องค์กร 13,000 แห่งทั่วโลกที่ให้ความไว้วางใจ Cambridge ESOL และทุกๆ ปีจะมีผู้สอบ 3 ล้านคน ใน 130 ประเทศ นั่งทำข้อสอบของ Cambridge ESOL

เจ้าของธุรกิจทั่วโลกยอมรับให้ BULATS เป็น Proof of proficiency เครื่องยืนยันความสามารถของพนักงานหรือผู้สมัครงานใหม่ในการพูดภาษาอังกฤษในที่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทที่มาจากอุตสาหกรรมที่หลากหลายใช้ BULATS ในการสรรหาพนักงานใหม่หรือใช้เป็นส่วนในโปรแกรมพัฒนาพนักงานที่ต้องการการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมว่ามีบริษัท และ องค์กรชั้นนำใดบ้างที่ใช้ BULATS เป็นส่วนประกอบสำคัญในโปรแกรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของพวกเขา ดาวน์โหลด BULATS Global Recognition brochure. 

[top]

จะตัดสินใจอย่างไรว่าจะสอบทักษะด้านการพูด การเขียน หรือ จะสอบกับคอมพิวเตอร์ระบบปรับเปลี่ยนคำถามด้วยตัวเอง หรือ จะสอบรวมกัน?

 ลักษณะเด่นของ BULATS เมื่อเทียบกับการสอบภาษาอังกฤษของที่อื่นๆก็คือความยืดหยุ่น ตามหลักการแล้วจะแนะนำให้สอบแบบผสมระหว่างคอมพิวเตอร์ระบบปรับเปลี่ยนคำถามด้วยตัวเองกับทักษะการพูด และ/หรือ กับทักษะการเขียน เพื่อจะให้ภาพของความสามารถด้านภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะของผู้สอบสมบูรณ์

ในการตัดสินใจนั้น สิ่งสำคัญที่สุดคือคุณต้องรู้ว่าคุณจะสอบไปเพื่ออะไร ตัวอย่างเช่น องค์กรบางแห่งจะใช้การสอบด้วยคอมพิวเตอร์ในการคัดเลือกบุคลากรในเบื้องต้นเพื่อวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษขั้นต่ำของผู้สมัครที่มีเป็นจำนวนมาก หลังจากนั้นก็อาจใช้การสอบพูดและ/หรือการเขียนในขั้นสุดท้ายของการคัดเลือกจากจำนวนผู้สมัคร3-4 คน หากตำแหน่งนั้นต้องการระดับความสามารถด้านการเขียนสูงในการเขียนอีเมล์ หรือ รายงาน ก็สมควรให้สอบทักษะด้านการเขียน ในทำนองเดียวกัน หากต้องการคนที่จะพูดภาษาอังกฤษกับลูกค้าที่สอบถามข้อมูล หรือ ทำงานร่วมกับพนักงานต่างชาติก็ให้สอบกับทักษะด้านการพูด

BULATS ได้ถูกออกแบบอย่างพิถีพิถันเพื่อบริการจัดสอบที่มีคุณภาพ ด้วยการใช้ระบบผู้คุมสอบที่ได้รับความน่าเชื่อถือถึง 2 คน สถานที่ และ วันสอบที่มี่ความยืดหยุ่น และผลสอบที่ส่งกลับมาอย่างรวดเร็ว ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงด้านการบริการของ BULATS ส่งผลให้มีราคาสูงติดอันดับต้นๆ ในธุรกิจเดียวกัน หัวใจของคำถามก็คือ หากองค์กรต่างๆ ให้คุณค่าของการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษของพนักงานแล้วละก็ BULATS ถือเป็นทางเลือกที่มีคุณภาพ 

[top]

มีวิธีในการเทียบคะแนนของ BULATS กับข้อสอบภาษาอังกฤษอื่นๆ ในระดับสากลอย่างไร?

 BULATS เน้นสอบภาษาอังกฤษในที่ทำงานที่ทันสมัย ทันเหตุการณ์เป็นพิเศษ และ เน้นความสามารถในการสื่อสารของผู้สอบในสถานการณ์จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งข้อสอบอื่นๆ ไม่ได้เน้นในจุดนี้ การพยายามนำผลคะแนนของการสอบภาษาอังกฤษที่ไม่เหมือนกันมาเปรียบเทียบกันก็เหมือนกับการนำแอปเปิล กับ ส้ม มาเปรียบเทียบกันนั่นเอง อย่างไรก็ตามผู้สนับสนุนการวิจัยและออกแบบข้อสอบของ BULATS อย่างพิถีพิถันคือ ALTE ผู้วางกฎเกณฑ์ด้านภาษา   

 

 

สามารถดาวโหลดสำเนาแผนภูมิระดับภาษาได้ที่นี่

 [top]

ใครคือกรรมการสอบของทักษะด้านการพูดและการเขียน?

กรรมการสอบทักษะด้านการพูด และ การเขียนของแวนเทจ สยามจะได้รับการคัดเลือกอย่างพิถีพิถัน ถูกฝึกอบรมจนได้รับการรับรองจาก Cambridge ESOL

กรรมการสอบจะต้องมีความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเหมือนเจ้าของภาษา เป็นที่ยอมรับในระดับสากลในฐานะครูสอนภาษาอังกฤษที่เป็นชาวต่างชาติ หรือ เป็นผู้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง และมีความเกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 ปี โดยเฉพาะประสบการณ์ด้านการสอน กรรมการสอบของเวนเทจทุกท่านมีวุฒิการศึกษา ขั้นต่ำคือปริญญาตรี และ มีหลายท่านที่ทำงานในธุรกิจสาขาต่างๆ 

กรรมการสอบทุกท่านของเวนเทจได้จบหลักสูตรการฝึกอบรมที่เข้มข้น รวมถึงการส่งผลคะแนนที่ได้มาตรฐานไปยัง Cambridge ESOL ที่ประเทศอังกฤษเพื่อลงนามรับรอง 

 [top] 

ในประเทศไทย มีใครบ้างที่่ใช้ BULATS Test?

 ความสามารถที่ได้รับการยืนยัน 

ใบประกาศนียบัตรของ Cambridge ESOL ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรทั่วโลกกว่า 12,000  แห่ง เป็นหลักฐานแสดงว่าผู้ที่ได้รับมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษธุรกิจเป็นอย่างดี 

ในประเทศไทย BULATS เป็นข้อสอบที่มีคุณสมบัติในการรับรองความสามารถด้านภาษาของผู้ที่ต้องการขอวีซ่าในการตั้งถิ่นฐานของ United Kingdom’s Border Agency (UKBA)

บริษัทชั้นนำในประเทศไทยจำนวนมากใช้ BULATS เป็นมาตรฐานจัดการที่สำคัญในกระบวนการสรรหาพนักงานและเป็นเครื่องมือในการฝึกอบรมทรัพยากรบุคคล และโปรแกรมต่างๆ ในการพัฒนาพนักงาน บริษัทต่างๆที่มีนวัตกรรมใหม่ๆของไทยได้ขยายตลาดออกไปสู่ต่างประเทศ และ ต้องการวางจำหน่ายสินค้าในตลาดโลก

นี่คือตัวอย่างบริษัทที่ประสบความสำเร็จในการใช้ข้อสอบ BULATS   

DST WorldWide Services

Bayer Materials Science

KPMG

American International Assurance Ltd

Hanes Brands

Adidas Sourcing

HSBC

Tesco Lotus

Grant Thornton

Advance Agro Co. Ltd

Boyden Associates (Thailand) Ltd.

British American Tobacco (Thailand) 

TN Information Systems Ltd

APL

New Hampshire Insurance Company

NEC-Tokin

Property Care Services (PCS)

UNICEF Thailand

  [top]

 

 

 

 
 
© Copyright 2010 Vantage Siam Co., Ltd. All rights reserved. Power by Wewebplus