ความหมายของ CEFR ข้อสอบภาษาอังกฤษ (YLE) องค์ประกอบของข้อสอบ YLE
ข้อสอบภาษาอังกฤษ (KET) ข้อสอบภาษาอังกฤษ (PET) ความคิดเห็นของทางโรงเรียน
 

Cambridge ESOL’s Young Learners English (YLE) ใช้ในการประเมินทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน และ เขียน ของนักเรียนที่มีอายุระหว่าง 7-12 ปี ข้อสอบเหล่านี้ออกแบบมาเพื่อให้ความสนุกสนานในการเรียนรู้ และ ส่งเสริมให้เด็กนักเรียน สอบได้ใบระกาศนียบัตร และ ได้รับจำนวนโล่ เพื่อเป็นเกียรติประวัติด้านความสามารถ

เสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษไปตลอดชีวิต

เด็กๆ ที่เรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่เนิ่นๆ จะได้เปรียบกว่าเด็กทั่วไป และทักษะเหล่านั้นจะอยู่กับพวกเขาไปตลอดชีวิต

การเรียนภาษาอังกฤษจะทำให้บุตรหลานของคุณเริ่มต้นในสิ่งดีๆ ที่มีคุณค่ากับชีวิต ซึ่งนำไปสู่ โอกาสในการจ้างงาน และ เป็นการเปิดประตูสู่โลกของการศึกษา และ ไปทำงานยังต่างประเทศ

affe-kisten.png

 

ยิ่งเรียนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีเท่านั้น จากการเรียนอย่างถูกวิธี ก็จะทำให้เรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และ สนุกสนานไปพร้อมๆ กัน แม้แต่ใบประกาศนียบัตรระดับพื้นฐานก็เน้นไปที่คุณสมบัติที่จะเป็นประโยชน์ต่อการทำงาน และการศึกษาในอนาคต

มีด้วยกัน 3 ระดับคือ: Starters, Movers & Flyers

Cambridge English: Young Learners English (YLE) เป็นโปรแกรม 3 ระดับ ที่จะส่งเสริมให้เด็กนักเรียนสอบได้ใบประกาศนียบัตรในสาม 3 โปรแกรมนี้ คือ Starters, Movers และ Flyers โดยเริ่มจากการเรียนรู้คำศัพท์ง่าย และ วลี ใน Starters และ เพิ่มระดับความยากไปถึง Movers และ Flyers

โดยการใช้อุปกรณ์การเรียนรู้ที่มีส่วนร่วมในการเล่นสนุก และ เน้นไปที่การพูดภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นการสร้างทักษะด้านภาษาอย่างแท้จริง

การทำข้อสอบของ YLE จะไม่มีคำว่าสอบตกหรือสอบผ่าน ข้อสอบจะวัดระดับภาษาอังกฤษของนักเรียนว่าอยู่ในระดับใด เมื่อนักเรียนไม่ต้องกังวลว่าจะสอบตกก็จะเป็นการง่ายที่จะกระตุ้นให้พวกเขาพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษในภายภาคหน้า

ข้อสอบแรกคือจุดเริ่มต้น : YLE Starters

Young Learners English (YLE): Starters เป็นข้อสอบแบบที่ 1 ในจำนวน 3 รูปแบบของ Cambridge English: Young Learners ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับเด็กนักเรียนที่มีอายุระหว่าง 7-12 ปี บุตรหลานของคุณจะได้ผจญภัยไปกับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ซึ่งจะสอนให้พวกเขาพูด และ เขียนภาษาอังกฤษด้วยความสนุกสนาน และ กระตือรือร้นในการเรียนรู้

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม? คลิกที่นี่ เพื่อเข้าไปดูรูปแบบของข้อสอบ Starters และ ดาวน์โหลดตัวอย่างข้อสอบ และ รูปแบบข้อสอบในส่วนของการฟังได้ฟรี

thailand-learning-english-young-learners-large_image.jpeg

 ต่อมาคือ ขยายฐานความรู้: YLE Movers

Young Learners English (YLE): Movers เป็นข้อสอบแบบที่สองในจำนวน 3 รูปแบบ ซึ่งออกแบบโดยเฉพาะสำหรับเด็กนักเรียนที่มีอายุระหว่าง 7-12 ปี ข้อสอบนี้สามารถบอกถึงความสามารถในการพูด และ เขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันของเด็กนักเรียนในระดับเริ่มต้นมากๆ

 ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม? คลิกที่นี่ เพื่อเข้าไปดูรูปแบบของข้อสอบ Movers และ ดาวน์โหลดตัวอย่างข้อสอบ และ รูปแบบข้อสอบในส่วนของการฟังได้ฟรี  

Image 10.jpg

 อันสุดท้ายคือ ปูรากฐานให้มั่นคง: YLE Flyers

Young Learners English (YLE): Flyers เป็นข้อสอบแบบที่สามที่ยากที่สุด ซึ่งออกแบบเป็นพิเศษสำหรับเด็กนักเรียนอายุระหว่าง   7-12 ปี ข้อสอบนี้สามารถบอกถึงความสามารถในการพูด และ เขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันของนักเรียนในระดับเริ่มต้น

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม? คลิกที่นี่ เพื่อเข้าไปดูรูปแบบของข้อสอบ Flyers และ ดาวน์โหลดตัวอย่างข้อสอบ และ รูปแบบข้อสอบในส่วนของการฟังได้ฟรี

 รางวัลสำหรับนักเรียนทุกคนที่สอบผ่าน

นักเรียนทุกคนที่สอบ จะได้รับใบประกาศนียบัตร ซึ่งคะแนนเต็มของแต่ละทักษะคือ 5 โล่ แบ่งเป็น ทักษะด้านการฟัง  ทักษะด้านอ่านเขียน และ ทักษะด้านการพูด

สิ่งนี้เป็นการแสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าบุตรหลานของคุณมีพัฒนาการอย่างไรบ้าง และ จะกระตุ้นให้เด็กๆ สนใจเรียนภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น

ความสำคัญของการสอบทักษะการพูดภาษาอังกฤษ

ทักษะด้านภาษาที่ใช้ในการสื่อสารมีด้วยกัน 4 ทักษะ เมื่อ เราเรียนรู้ภาษาหลักของเราเอง ทักษะแรกที่เราเรียนรู้ก็คือทักษะด้านการฟัง ต่อมาก็คือการพูด หลักจากนั้นก็เรียนรู้วิธีอ่าน และ เขียน เป็นอันดับสุดท้าย

ความคิดเกี่ยวกับทักษะทั้ง 4 ด้าน คือ ฟัง พูด อ่าน และ เขียน ในแต่ละทักษะมีความแตกต่างกัน และมีผล

ต่อความสามารถด้านการ สื่อสารในภาพรวมของเด็กนักเรียน การสื่อสารที่คลอบคลุมไม่เจาะจงทักษะใดทักษะหนึ่งเป็นพิเศษนั้น มีความสำคัญและใช้เป็นตัวกำหนดเกณฑ์ความสามารถในการใช้ภาษาในที่ทำงานมากที่ สุด

อย่าง ไรก็ตาม การสอบภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ ตั้งแต่ยังเด็กมีความสำคัญมาก เนื่องจากแต่ละทักษะจะคลอบคลุมทุกด้านของการสื่อสาร และในขณะที่ข้อสอบด้านการฟัง และอ่าน จะสามารถใช้เป็นตัวบอกถึงความสามารถของการพูด และ การเขียนอย่างคร่าวๆ ก็ตาม แต่ก็ไม่สามารถบอกถึงรายละเอียดของความสามารถได้อย่างชัดเจน

มัน เรื่องปกติที่ไม่ค่อยมีการประเมินทักษะด้านการพูด ซึ่งหมายความว่าไม่ค่อยได้สอนการพูดในห้องเรียน นี่สามารถบอกได้ว่านักเรียนที่ได้คะแนนภาษาอังกฤษสูง แต่กลับพูดภาษาอังกฤษไม่คล่องแคล่วเท่าที่ควรนี้ อาจส่งผลเสียในภายหลังเมื่อเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย หรือ ทำงานในที่ที่ตั้งเกณฑ์มาตรฐานเอาไว้ 

วีดีโอทั้ง 3 ที่อยู่ด้านล่างนี้ จะแสดงให้เห็นถึงลำดับในการสอบของทักษะด้านการพูด ซึ่งจะเริ่มจากระดับเริ่มต้นของ YLE คือ ข้อสอบ Starters ลำดับที่สองคือ Movers และ ลำดับสุดท้ายคือ Flyers ซึ่งโปรแกรมข้อสอบของ YLE นั้น จะทำให้เด็กนักเรียนแต่ละคนมีพัฒนาการด้านภาษาจากระดับ  'beginners' หรือA1 ไปจนถึง 'elementary' หรือ A2 และระดับสุดท้ายคือ 'intermediate' หรือ B1

 

 

 คลิกที่นี่ เพื่อดูความคิดเห็นที่อาจารย์คุมสอบพูดถึง เพเนโลปี้ ในวีดีโอ

 

 

คลิกที่นี่ เพื่อดูความคิดเห็นที่อาจารย์คุมสอบพูดถึง อาเธอร์ในวีดีโอ

 

 

 คลิกที่นี่ เพื่อดูความคิดเห็นที่อาจารย์คุมสอบพูดถึง มาร์ธาในวีดีโอ

 

สนุกสนานไปกับการฝึกฝนภาษาอังกฤษของคุณ!

 Monkey Puzzles

เยี่ยมชม สถานที่โปรดปราน ของเหล่าลิงน้อยของเรา และ ร่วมสนุกไปกับ 8 เกมส์มินิ เพื่อทดสอบระดับภาษาอังกฤษของคุณ เกมส์จะปลดล็อกเมื่อคุณสามารถผ่านในแต่ละด่านได้ แต่เกมส์จะค่อยๆ ยากขึ้นเรื่อยๆ!

 
YLE Starters หนังสือรายการคำศัพท์ Download
โบรชัวร์ข้อสอบ YLE Download
 
 
 
© Copyright 2010 Vantage Siam Co., Ltd. All rights reserved. Power by Wewebplus